Glasgow International Festival of Contemporary Art
 

Katja Novitskova