Glasgow international

Festival 2016

KATRINA VALLE, ALEX SARKISIAN, JACK CHEETHAM, ORESTIS LAZOURAS, MARIA TOUMAZOU, MARINA XENOFONTOS AND MARIA†. EDITIONS (COLLABORATORS MARYSIA GACEK & MARIA TOUMAZOU)

BRADLEY xx

Exhibition

The exhibition explores the existing relationship between Glasgow-based artists and the artist-run space Neoterismoi Toumazou in Nicosia, Cyprus.

Participating Glasgow-based artists include Katrina Vallé, Alex Sarkisian and Jack Cheetham. From Cyprus, participating artists include Maria Toumazou, Orestis Lazouras and Marina Xenofontos. Collaborators Marysia Gacek and Maria Toumazou also contribute to the exhibition with their publication MARIA†. editions.

www.neoterismoi.com

Back to 2020
Programme

Glasgow international 2020